മുള കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി

posted in: Uncategorized | 0

തീയതി: 2024 ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ 20 വരെആഭ്യന്തര-അന്തര്‍ദേശീയ വിപണികളില്‍ മുളയില്‍നിന്നുള്ള കരകൗശലവസ്തുക്കള്‍ക്കും മറ്റ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും ആവശ്യക്കാര്‍ വര്‍ധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ മുളകളില്‍ നിന്നും ഉല്പന്നങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിപാടി എം എസ് സ്വാമിനാഥന്‍ ഗവേഷണ നിലയം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏപ്രില്‍ 18 മുതല്‍ 20 വരെയാണ് ശില്‍പശാല സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ … Continued

Sad demise – Mrs Mina Swaminathan

posted in: News Room, Uncategorized | 0

It is with great sadness that we inform the demise of Mrs Mina Swaminathan, Distinguished Chair, Gender and Development, M S Swaminathan Research Foundation, on March 14th. MSSRF is eternally grateful for her role and contribution toward gender equality, child … Continued

Rajendra Singh

posted in: Uncategorized | 0

Mr Rajendra Singh is an Indian water conservationist and environmentalist from Alwar district, Rajasthan. A graduate in Ayurvedic medicine and post graduate in Hindi literature, he is the Chairman of Tarun Bharat Sangh since 1985. Under his dynamic leadership, TBS … Continued