മുള കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി

posted in: Uncategorized | 0

തീയതി: 2024 ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ 20 വരെആഭ്യന്തര-അന്തര്‍ദേശീയ വിപണികളില്‍ മുളയില്‍നിന്നുള്ള കരകൗശലവസ്തുക്കള്‍ക്കും മറ്റ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും ആവശ്യക്കാര്‍ വര്‍ധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ മുളകളില്‍ നിന്നും ഉല്പന്നങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിപാടി എം എസ് സ്വാമിനാഥന്‍ ഗവേഷണ നിലയം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏപ്രില്‍ 18 മുതല്‍ 20 വരെയാണ് ശില്‍പശാല സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ … Continued

“Bharat Ratna” to Prof M S Swaminathan.

posted in: News Room | 0

Hon’ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi announced the “Bharat Ratna” to Prof M S Swaminathan. This is a great recognition for his untiring work to safeguard the globe and ensuring food, nutrition and livelihood security for all.