മീന സ്വാമിനാഥൻ മാധ്യമഫെല്ലോഷിപ്പ്

posted in: News Room | 0

സംയോജിത ശിശുവികസന പദ്ധതി ഉൾപ്പടെ, ലിംഗസമത്വം ശിശുവികസനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ശ്രീമതി. മീനസ്വാമിനാഥന്റെ സംഭാവനകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫ. എം. എസ്. സ്വാമിനാഥൻ മുൻകൈയെടുത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ ഫെല്ലോഷിപ്പ്.ഒഡിയ, മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് ഈ ഫെല്ലോഷിപ്പിനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 2020-വർഷത്തേക്കുള്ള ഫെല്ലോഷിപ്പിനുള്ള വിഷയം ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡാനന്തര അവസ്ഥ വിശേഷിച്ച് … Continued

Harvest Festival in Anganwadi Nutrition Garden

posted in: News Room | 0

A Fruitful Effort of MSSRF to Reduce Child Malnutrition M.S Swaminathan Research Foundation (MSSRF) in collaboration with the Integrated Child Development Scheme (ICDS) has established 50 Anganwadi Nutrition Gardens in Kalpetta Block Panchayath. The collaboration of ICDS and MSSRF for … Continued

Mampazha Peruma 2019

posted in: News Room | 0

Exhibition on Diversity of Mango M S Swaminathan Research Foundation and Wynad Agri Marketing Producer Company limited (Wampco) jointly organized two-day fest – Mampazha Peruma with a theme to showcase the diversity of the native mango varieties of Wayanad on … Continued

International Women’s day

posted in: News Room | 0

Empowerment of women for seed and food security A special session has been organised on ‘Seed Fest 2019’ at MSSRF on international women’s day. The seminar session was inaugurated by K.V. Sreeja, Seed Savor, Agricultural and Cultural Women Activist. Srimati. … Continued

Three Days Rural Innovators Meet 2018 Concluded

posted in: News Room | 0

Automatic cup hanger-producing machine, Easy Milking machine and Automatic Water level control machines bagged the best Rural Innovation Award 2018 in the recently concluded Rural Innovators meet 2018. The meet was jointly organized by KSCSTE and M. S. Swaminathan Research … Continued

MSSRF gets DBT Social Development award

posted in: News Room | 0

The M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) has won the social development award – 2017 instituted by the Department of Biotechnology under the Union Ministry of Science and Technology. Union Minister for Science, Technology, and Earth Sciences Harsh Vardhan presented the … Continued