സംയോജിത ശിശുവികസന പദ്ധതി ഉൾപ്പടെ, ലിംഗസമത്വം ശിശുവികസനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ശ്രീമതി. മീനസ്വാമിനാഥന്റെ സംഭാവനകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫ. എം. എസ്. സ്വാമിനാഥൻ മുൻകൈയെടുത്ത് ( Read more... )

Prof Rattan Lal, Prof Bruce Alberts, Dr David Nabarro, Dr K Vijayaraghavan, Dr Soumya Swaminathan among key ( Read more... )

A team of researchers have reported the discovery of two new plant species belonging to the Asclepiadaceae ( Read more... )

A Fruitful Effort of MSSRF to Reduce Child Malnutrition M.S Swaminathan Research Foundation (MSSRF) in collaboration with ( Read more... )

MSSRF organized the international day for biological diversity through enriching the taste buds with plant biodiversity around ( Read more... )

Exhibition on Diversity of Mango M S Swaminathan Research Foundation and Wynad Agri Marketing Producer Company limited ( Read more... )

Empowerment of women for seed and food security A special session has been organised on 'Seed Fest ( Read more... )

Survived Seeds the Hope of Continuity The 5th Seed Fest focus on ‘Mainstreaming agrobiodiversity to Combat Climate ( Read more... )

The M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) has won the social development award – 2017 instituted by the ( Read more... )